Saveti za ugradnju laminata

Skladištenje

Paneli (daske) laminatni podovi u originalnom pakovanju moraju biti skladišteni u suvim prostorijama, a pre svake ugradnje treba da stoje 48 sati u originalnom pakovanju na sobnoj temperaturi (minimum 18ºC) kako bi se paneli prilagodili sobnoj temperaturi i uslovima prostorije u koju će biti ugrađeni. Neotpakovane pakete panela treba postaviti horizontalno, jedan pored drugog. Ne treba ih slagati jedan na drugi niti ih naslanjati i držati blizu zidova prostorije kako bi cirkulacija vazduha bila nesmetana.

Kontrola

Pre nego se započne sa ugradnjom laminatnog poda, neophodno je pažljivo proveriti da paneli nisu slučajno oštećeni tokom transporta kao i da li su svi paneli dimenzija koje su i navedene na ambalaži. Ukoliko se ustanovi bilo kakav nedostatak, ugradnju treba prekinuti jer reklamacija na uočljive greške na proizvodu koji je, bez obzira na tu grešku ugrađivan, ne može biti prihvaćena od strane prodavca.

Preduslovi za ugradnju

Postavljanje panela laminantnog poda obavlja se na sobnoj temperaturi od minimalno 18ºC. Temperatura poda mora biti minimalno 15ºC, a relativna vlažnost vazduha između 50–60%. Tokom postavljanja panela laminatnog poda ne treba vetriti prostoriju, a otvoreni paketi moraju se upotrebiti odmah i bez odlaganja.

Promenljivost dimenzija

Pošto je drvo higroskopan materijal ono ima sposobnost da prima i odaje vlagu. Isto tako, i laminatni pod reaguje na promenu nivoa vlažnosti u prostoriji u kojoj se ugrađuje i kao rezultat toga javljaju se male promene u dimenziji panela te one mogu iznositi i do 2 mm po dužnom metru. Na ovu fizičku karakteristiku drveta kao i proizvoda na bazi drveta treba obratiti posebnu pažnju. Uobičajena dozvoljena odstupanja – tolerancije kod gotovo svih proizvođača laminatnih podova su sledeća:

 • uzdužno izvijanje: 0,25 mm po panelu laminata
 • odstupanje u debljini: 0,15 mm po panelu laminata
 • odstupanje u bočnoj ravni: 0,25 mm po panelu laminata

Pravac postavljanja

Prilikom određivanja pravca u kome se laminatni pod postavlja treba uzeti u obzir uobičajena pravila tj. da izvor svetlosti i pod postavimo u istom pravcu. U prostorijama koje nisu pravougaonog oblika pravac postavljanja poda treba izabrati tako da se istakne estetski doživljaj i efekat prostorije. Najkritičniji korak prilikom ugradnje laminatnog poda je postavljanje tzv. "prvog reda" tj. osnove koja je sigurno najveća garancija da će se postavljane do kraja obaviti kvalitetno i uspešno.

"Plivajući pod"

Laminatni pod se postavlja tako da se za njega može reći da "pliva" tj. da ni na koji način nije pričvršćen za podlogu. Daske se spajaju klik sistemom. Prilikom postavljanja treba se strogo pridržavati uputstva za ugradnju koje se nalazi u pakovanju jer neadekvatno postavljanje isključuje pravo na reklamaciju.

Planiranje razmaka (distanci)

Kao što je ranije rečeno, drvo je prirodni materijal i podložno je uticaju vlage, te se moraju predvideti razmaci od 10-15 mm i to na sledećim mestima:

 • kod svih zidova i ostalih fiksnih elemenata u prostoriji (cevi za grejanje, okviri vrata i sl.) kada je dužina prostorije preko 7 m – 1,4mm/m dužine prostorije
 • ispod svih vrata i otvora u prostoriji
 • kod svih tipova prelaza na drugu vrstu poda u povezanim prostorijama
 • kod razmaka na podlozi
 • razmak od 20 mm u slučajevima kad je prostorija duža od 10 m, a pod postavljen uzdužno kao i kod prostorija širih od 8 m, a pod postavljen poprečno.

Svi ovi razmaci biće skriveni lajsnama (zidnim ili podnim, prelaznim ili završnim) tako da će i estetski doživljaj biti u potpunosti obezbeđen. Podne lajsne jednostavno se pričvršćuju na zid čeličnim štiftovima ili zavrtnjevima. Podne lajsne se pričvršćuju isključivo za zid, tako da postojeći razmak između laminatnog poda i zida ostane netaknut.

Alat i prateći proizvodi za postavljanje laminatnog poda

U zavisnosti od toga kakav tip laminatnog poda se postavlja, neophodno je imati i odgovarajući priručni ili poluprofesionalni alat. Ipak, postavljanje laminatnog poda danas je sve manje posao profesionalaca, a sve više proizvođači nude takve proizvode koje veoma lako mogu postavljati i prosečno vešti potrošači. Postavljanje laminatnog poda sa klik sistemom je najjednostavnije, a kod njega se daske uobičajeno spajaju pod uglom od 20-45 stepeni. Ovde je od dodatnog alata neophodna testera, olovka, lenjir i libela kao i PE folija i termo i zvučna izolacija. Neadekvatno postavljen pod ima daleko kraći vek upotrebe, gubi na svom kvalitetu i često estetski može izgledati vrlo loše.

U slučaju da je postavljen laminatni pod bez lepljenja, prostorija se može koristiti odmah nakon završene ugradnje.

Ukoliko potrošač zahteva lepljenje laminata iako većina izvedbi ne zahtevaju lepilo, potrebno je minimalno 24 sata ne koristiti tu prostoriju. Neposredno nakon toga treba skinuti odstojnike, a pre isteka pomenutog vremena ne treba unositi nameštaj kako bi lepak mogao potpuno da očvrsne.

Pripremni radovi pre ugradnje

 • PRIPREMA PODLOGE

Odgovarajuće podloge

Laminatni podovi mogu se postaviti na skoro sve vrste podloge (vidi tabelu). S obzirom da period sušenja pripremljene podloge zavisi od klimatskih uslova, navedeni periodi predviđeni za sušenje mogu se uzeti samo kao preporuka i zbog sigurnosti bi ih trebalo produžiti za još dve sedmice. Potpuna sigurnost se može postići samo odgovarajućim merenjem. Prethodno, svakako treba odstraniti ostatke starog poda.

Podloga Vreme
sušenja
Preostala
vlaga u %
Zvučna
izolacija
Neophodna
hidro izolacija
cement 1 sedmica/cm <2,0% da da
anhidrit 2 sedmice/cm <0,3% da da
asfalt od 18ºC - da da
magnezijum - ujednačena da da
mineralna ispuna proizv. spec. - da da
suvi podovi - - da ne
iverica - - da ne2
daske - - da ne2
PVC lepljene - - da ne1
keramičke pločice - - da da

1 Ako su neoštećene

2 Drvene konstrukcije moraju biti propisno ventilisane (4 cm2 ventilacionog prostora na svakih m2 poda). U principu sve podloge na bazi drveta (iverica, medijapan, i sl. podne ploče) ne smeju biti prekrivene nepropusnim materijalom jer se ispod njega stvara idealna podloga za razvijanje mikroorganizma i na taj način se uništava pod. Zbog toga se mora obezbediti propisna ventilacija. U oblasti iza zidne lajsne treba predvideti slobodan prostor da bi se omogućila ventilacija poda i podloge. Taj prostor mora stalno biti suv da bi se obezbedila ravnoteža vlažnosti podne konstrukcije bez obzira na sezonu, i u tom slučaju se ne koristi PE folija kao izolacija od vlage. Paneli laminatnog poda se u ovim slučajevima moraju postavljati popreko u odnosu na daščani pod.

Neodgovarajuće podloge

Za neodgovarajuće podloge u principu, smatraju se sve vrste tepiha, taftinga i filčanih podova te se iz higijenskih razloga ne preporučuje koristiti ih kao podlogu laminatnom podu, a mogu biti i previše meka podloga što naknadno može dovesti do ugibanja laminatnog poda tokom perioda eksploatacije.

 • PROVERA PODLOGE

Pre početka postavljanja poda, podloga mora biti temeljno ispitana. Potrebno je izvršiti sledeće provere:

Test Proveriti Rezultat
vlažnost preostala vlaga ne sme prelaziti navedene vrednosti
ravnina podloga mora biti apsolutno ravna
manje neravnine se mogu popuniti nekom ispunom
neravnine veće od 3mm/m popuniti ili obrusiti
nosivost mora biti dovoljna
čvrstina podloga mora biti čvrsta
temperatura min. 15ºC
razlika između temp. poda i podloge max. ±3ºC
čistoća podloga moga biti očišćena i usisana

Postavljanje izolacije

Ako podloga zahteva hidro-izolaciju (vidi u prethodnoj tabeli) kako bi se umanjio rizik moguće vlage, postavlja se PE ili slična folija debljine 0,10 do 0,20 mm.

Pre postavljanja bilo kakve podloge neophodno je detaljno očistiti ili usisati osnovnu grubu površinu. Nakon toga postavlja se hidroizolacija u vidu PE folije sa preklopom od minimalno 20 cm koji se lepe na spojevima. PE folija treba takođe da bude podignuta na zid bar 4–5 cm. Na sloj PE folije postavlja se zvučna izolacija i to u vidu PE sunđeraste folije ili drugih podloga predviđenih za ovu namenu.

Laminat i podno grejanje

Kvalitetne laminatne podove moguće je instalirati i u uslovima korišćenja podnog grejanja i to bez bilo kakvog problema. Čak određeni proizvođači ističu kao prednost svog proizvoda mogućnost ugradnje u uslovima korišćenja podnog grejanja. Međutim, podno grejanje direktno električnom energijom (montirano preko košuljice) ne dozvoljava ugradnju laminatnog poda o čemu potrošačima treba posebno skrenuti pažnju.

Laminatne podove standardnog kvaliteta karakteriše toplotna propustljivost (0,07-0,08 m2 K/W) koja znači da proizvođač garantuje ekonomičnu upotrebu podnog grejanja u situaciji kad se na podu sa podnim grejanjem nalazi laminatni pod. U slučaju kada je prostorija u kojoj je postavljen laminatni pod veća od 65 m2, a koristi se podno grejanje, preporučuje se instaliranje dodatnog izvora toplote.

Na slici dole prikazana je pravilna instalacija laminatnog poda u prostorijama sa podnim grejanjem.

Data/Images/ugradnja_laminata.jpg
 1. Ugaona ukrasna lajsna
 2. Laminatni pod
 3. a) Zvučni izolator
  b) PE-Folija (izolacija od vlage)
 4. Bočna fiksirajuća traka
 5. Kreč (krečno vezivo)
 6. Cevi za zagrevanje
 7. PE-Folija
 8. Toplotna izolacija
 9. Grubi betonski sloj

 

Instalacija je dozvoljena samo ako je podno grejanje urađeno po svim standardima. Preporučuje se samoregulativni sistem podnog grejanja i to električno podno grejanje ili podno grejanje putem cevi sa toplom vodom. Temperatura površine laminata ne sme preći 28ºC. Podno grejanje u prostoriji mora biti ravnomerno raspoređeno.

Procedura (u skladu sa standardom DIN 4725):

 1. Pri instalaciji laminata na podno grejanje obavezno koristiti pored sunđeraste podloge i zaštitnu polietilensku foliju, koja se postavlja direktno na betonsku košuljicu
 2. Tri dana podesiti podno grejanje na 25ºC
 3. Zatim temperaturu podići za 5ºC u trajanju od 72h
 4. Neposredno pre instalacije temperaturu smanjiti za 10ºC tako da temperatura košuljice bude na nivou 18ºC
 5. Pre, za vreme i najmanje tri dana posle instalacije potrebno je održavati temperaturu od 18ºC
 6. Ne zaboraviti da je potrebno instalirati polietilensku foliju (PE) od 0,2 mm kao barijeru od vlage
 7. Tri dana posle instalacije temperatura se može postepeno povećati do tražene operativne temperature, ali voditi računa o tome da ona ne pređe 28°C u površinskom sloju laminata